PRISTUP INFORMACIJAMA

Registar informacija

Vodič za pristup informacijama

Zahtjev za pristup informacijama 

Stručni saradnik za pristup informacijama

tel. ++387/ 37 / 224-224  lok.124

mail:

pristupinformacijama@mupusk.gov.ba

RPZ-Rad policije u zajednici

TENDER - OBAVJEŠTENJA

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - sanacija krova

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - vještaka

Odluka o poništenju postupka javne nabavke - led svjetla

Odluka o pokretanju postupka sukcesivne nabavke cijepanog bukovog i jelovog ogrijevnog drveta za grijnu sezonu 2017/2018. godinu

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača -  servisiranje II

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača -  servisiranje

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača -  linoleum

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača -  informatička oprema

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - uniforme

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - rekonstrukcija

Odluka o pokretanju postupka - led svjetla

Odluka o pokretanju postupka - pelet

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o nabavci usluga nadzora

Izmjene i dopune plana javnih nabavki

Odluka o nabavci tonera i ketridža

Odluka o nabavci satova

Odluka o nabavci inventurnih brojeva

Odluka o nabavci stolica

Odluka o nabavci kompenzatora plovnosti,štitnika za zube i glavu

Odluka o nabavci printera

Odluka o nabavci cvijeća

Odluka o nabavci pehara

Odluka o nabavci dva PDA uređaja

Odluka o nabavci jednog alkoholmetra

Odluka o nabavci etisona za kancelariju

Odluka o nabavci vrećica za usisivače

Odluka o nabavci - vesla za rafting čamce

Odluka o nabavci  zaštitne mreže

Odluka o poništenju postupka nabave - toner i ketriđ za 2017 god.

Odluka o servisiranju protivpožarnih aparata

Odluka o nabavci gumenih prostirača

Odluka o fiskalnoj odgovornosti

Odluka o usluzi izvlačenja i prijevoza vozila

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača  - nabavka materijala za izradu stalaže

Odluka o izboru nabavke usluga prijevoza

Odluka o izboru najpovoljnije ponude izrade pečata

Odluka o pokretanju nabavke usluga izrade pečata

Odluka o izboru najpovoljnjijeg ponuđača - emitiranje prazničnih čestitki

Odluka o pokretanju postupka nabavke usluga prijevoza

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - zastave

Odluka o pokretanju postupka nabave zastava

Odluka - protivpožarni aparati

Privremeni plan nabavke za 2017 godinu

 

 

POLICIJSKA AKADEMIJA

TV CAZIN

PRILOG TV USK

Dan policije 2017

INTERVJU SA POLICIJSKIM KOMESAROM

Lična karta

Lična karta

Ministarstvo unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona je na osnovu člana 7. Zakona o ličnoj karti državljana Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“ br.32/01,16/02, 32/07,

53/07, 56/08,18/12) nadležno za izdavanje lične karte državljanima Bosne i Hercegovine po prebivalištu. U Bosni i Hercegovini od 01.Marta 2013.godine započela je implementacija novog projekta izdavanja ličnih karata na novom obrascu.

 

VRSTA ZAHTJEVA

 

POTREBNA DOKUMENTACIJA

1. zahtjev za izdavanje nove lične karte (stranka posjeduje ličnu kartu izdanu po projektu CIPS)

 

- lična karta koja se mijenja

- dokaz o izvršenoj uplati naknade u iznosu od 18,00 KM

ne uzimaju se biometrijski podaci

(ukoliko je došlo do izmjene karakteristika lica, boje kose, stranka može zahtjevati da se uzima biometrijski podatak )

2. zahtjeva za izdavanje nove lične karte (stranka posjeduje biometrijsku putnu ispravu)

 

- dokaz o izvršenoj uplati naknade u iznosu od 18,00 KM

ne uzimaju se biometrijski podaci

(ukoliko je došlo do izmjene karakteristika lica, boje kose, stranka može zahtjevati da se uzima biometrijski podatak )

3. podnošenje zahtjeva za izdavanje lične karte prvi put

- izvod iz Matične knjige rođenih

- izvod iz Knjige državljana

- dokaz o izvršenoj uplati naknade u iznosu od 18,00 KM

- uzimaju se biometrijski podaci

4. zahtjev za izdavanje lične karte maloljetniku od 15 do 18 godina

Napomena: prilikom podnošenja zahtjeva i prilikom preuzimanja lične karte neophodno je prisusutvo jednog od roditelja ili staratenja)

- izvod iz Matične knjige rođenih

- izvod iz Knjige državljana

- dokaz o izvršenoj uplati naknade u iznosu od 18,00 KM

- uzimaju se biometrijski podaci

5. zahtjev za izdavanje lične karte u slučajevima izgubljene/ukradene važeće lične karte

- izvod iz Matične knjige rođenih

- izvod iz Knjige državljana

- rješenje o proglašenju nevažećom izgubljene/

ukradene lične karte nadležnog Odsjeka koji je izdao izgubljenu/ukradenu ličnu kartu

- dokaz o izvršenoj uplati naknade u iznosu od 18,00 KM

- uzimaju se biometrijski podaci

 

Nova lična karta se, osim vizualno, od dosadašnje razlikuje u pružanju novih mogućnosti kao što su:

1. unos podataka o krvnoj grupi (stranka naglašava prilikom podnošenja zahtjeva),

troškove određivanja krvne grupe odnosno troškove izdavanja Uvjerenja snosi podnosilac zahtjeva

2. način preuzimanja lične karte može biti lično, poštom ili putem punomoćnika (stranka naglašava prilikom podnošenja zahtjeva),

troškove dostavljanja lične karte pute pošte plaća podnosilac zahtjeva prilikom podnošenja zahtjeva prema tarifi PTT,

3. unos entitetsko državljanstva (stranka naglašava prilikom podnošenja zahtjeva),

4.kvalificirane potvrde (personaliziranje digitalnog potpisa).

 potpis mora biti orginalan, svojeručan, identičan potpisu koji podnosilac zahtjeva ima namjeru

 koristiti u pravnom saobraćaju;

ako je lice nepismeno ili uzimanje potpisa nije moguće iz drugih objektivnih razloga, na obrascu lične karte mjesto za potpis ostaje prazno, a službeno lice na poleđini zahtjeva navodi razloge nemogućnosti uzimanja potpisa;

 

Nove karakteristike lične karte su:

1. obrazac lične karte sadrži elektronski memorijski element (čip) u koji se u procesu personalizacije pohranjuju i kriptografski štite podaci, kao i oznaku za vrstu isprave,

2. fotografija u boji,

3. naslov i naziv pojedinih polja pišu se na bosanskom, hrvatskom, srpskom i engleskom jeziku,

4. unos podataka latiničnim i ćeriličnim pismo odvojeno kosom crtom

 

Zahvaljujući tehnologiji izrade elektroničke lične karte dodatno će biti smanjen rizik za falsificiranje isprave, a građanima omogućeno digitalno predstavljanje i digitalno potpisivanje. Ostali zaštitni elementi koji se nalaze na ličnoj karti su u potpunosti usklađeni sa preporukama Europske unije. Elektronička identifikacija stvara temelj da građani ne moraju dolaziti na šaltere ili u ured kod institucija, nego da određen broj usluga bude dostupan putem portala. Zamjenu lične karte građani nisu obavezni podnositi ukoliko imaju važeću ličnu kartu. Također građani imaju mogućnost ukoliko žele prije isteka važenja lične karte istu zamjeniti novom prije isteka.  

 

 

alt  

alt

 

 

 

BIOGRAFIJA

Policijski komesar- generalni inspektor policije

MUJO KORIČIĆ

Dan policije 2017

Zakon o oružju i municiji

WebM@il

Policijska misija

POTRAGE

Turn back crime

Historija web-a

Video arhiva

Prijavljeni

Ko je na portalu: 38 gostiju i nema prijavljenih članova